Prezentarea proiectului

workers

ObiectiveIndicatoriGrup țintăParteneriatRezultate anticipateEchipa proiectului

Contextul proiectului

Proiectul este destinat persoanelor din fostele zone industrializate din mediul urban și zone limitrofe prin implementarea unor soluții durabile de reintegrare socială/profesională și asistență în vederea începerii unei activități independente sau pentru începerea unei afaceri.

Ne adresăm tinerilor, femeilor, persoanelor care au rămas fără locuri de muncă în urma restructurărilor și disponibilizărilor uriașe, cu sau fără plăți compensatorii, din zonele foste industrializate Cugir (județul Alba, regiunea Centru) și Brad (județul Hunedoara, regiunea Vest.

Am conceput acest proiect gândindu-ne la nevoile și necazurile membrilor comunităților cărora ne adresăm și înțelegând că dezvoltarea resurselor umane este singura soluție pentru ocupare durabilă.

Obiectivul general al proiectului este integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată din zone foste industrializate, inclusiv a persoanelor inactive, prin participarea la programe de formare profesională, prin promovarea culturii antreprenoriale și furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă.

Obiective specifice:

- Facilitarea integrării durabile pe piața muncii, creșterea mobilității ocupaționale sectoriale si geografice a persoanelor din zone urbane foste industrializate din regiunea Centru si regiunea Vest, prin furnizare de servicii integrate de informare și consiliere profesională, consiliere în carieră, consiliere pentru dezvoltarea personală si plasare în muncă – este un obiectiv care se va realiza etapizat.

 • În etapa I, se realizează o campanie de informare și de promovare a ocupării, 4 întâlniri tematice, prezentarea de broșuri, pliante, afișe, lansarea invitației de participare la activitățile proiectului și selecția unui număr de 180 persoane din categoriile de grup țintă eligibile.
 • În etapa a II-a, în vederea creșterii oportunităților de ocupare, beneficiarilor selectați, le sunt oferite servicii de consiliere profesională, de evaluare aptitudinală, de consiliere pentru dezvoltarea personală si mediere pentru plasarea în muncă, inclusiv mediere electronică.

- Îmbunătățirea calității resurselor umane din zone foste industrializate în mediul urban, inclusiv zonele limitrofe, prin formarea profesională a 100 persoane în ocupațiile:

 • Tâmplar universal – Nivel II calificare (32 persoane, 2 serii),
 • Îngrijitor copii si bătrâni la domiciliu -Nivel I de calificare (32 persoane, 2 serii)
 • Operator pe calculator electronic și rețele (36 persoane, 12 serii)

astfel încât să se faciliteze accesul la ocuparea durabilă a acestora.

- Formare profesională pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale și promovarea afacerilor durabile, prin cursul de „Cum să fii antreprenor de succes”, pentru 50 persoane (cu atenție acordată femeilor) finalizată cu competiția cu premii “Bursa afacerilor durabile”, astfel încât participanții să-și dezvolte capacitatea de a iniția afaceri independente și de a elabora planuri de afaceri, ca instrumente flexibile și durabile pentru dezvoltare economică durabilă.

- Promovarea colaborării între aplicant, beneficiari și actorii sociali din domeniul ocupării, este un obiectiv ce presupune: realizarea și activarea paginii web a proiectului și a rețelei de colaborare pentru plasarea în muncă, diseminare de informații și realizare de parteneriate pentru ocupare.

Categorie ID Denumire Număr / Pondere
output 345 Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate 100
output 346 Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate, din care: femei 50
output 347 Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate, din care: tineri 25
output 352 Număr de participanți la instruire – acces pe piața muncii 150
rezultat 348 Ponderea șomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificați (%) 100
rezultat 349 Ponderea șomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificați (%), din care: femei 50
rezultat 350 Ponderea șomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificați (%), din care: tineri 25
rezultat 356 Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – acces pe piaţa muncii 11

Grupul țintă al proiectului este format din 150 de persoane din zona Cugir și localitățile adiacente din regiunea Centru și zona Brad și localitățile adiacente din regiunea Vest:

 • Șomeri de lungă durată: 75 persoane,
 • Șomeri de lungă durată tineri: 25 persoane,
 • Persoane inactive: 50 persoane,

Șomerii de lungă durată sunt persoane în căutarea unui loc de muncă cu vârsta între 16 ani și până la varsta de pensionare, cu starea de sănătate și capacităti fizice și psihice care îi fac apți pentru prestarea unei munci. Nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință și sunt disponibili să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

Șomerii de lungă durată, tineri, sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, după 6 luni de la intrarea în șomaj, care caută un loc  de muncă, cu calificări redundante, cu oportunități scăzute de ocupare și nu pot beneficia de avantajul oportunităților ce decurg din managementul și protecția mediului. Aceste persoane și-au pierdut încrederea în forțele proprii, sunt dezorientate, au nevoie de îndrumare, sprijin psihologic și financiar. Provin din familii cu posibilități financiare reduse și oportunități limitate. Nu au experiența în muncă, sunt, adesea, vulnerabili și indeciși.

Persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta între 16-64 ani, care nu desfășoară o activitate economico-socială. După caz, frecventează o unitate de învățământ particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, de regulă, prin cursuri cu frecvență redusă. Femeile din aceasta categorie sunt dominate de grija zilei de mâine, nu au venituri stabile, nu au cu cine să comunice, să se informeze, nu au încredere în sine, au acces limitat la servicii ocupaționale.

 

SOLICITANT: ASOCIAȚIA MONTANA MOȚILOR

 

PARTENER: PRIMĂRIA COMUNEI BUCEȘ

Activități de promovare

 • 1 conferință de presă inițială, 4 seminarii tematice și 8 evenimente de informare;
 • 30 materiale  de promovare, 1 spot publicitar, 1 declarație de presă, 180 mape pentru grupul țintă, 200 pliante, 4 banner-e, 30 spot-uri radio, 4 banner-e, 4 roll-up-uri și 50 pliante competiție “Bursa afacerilor durabile;
 • 1 web-site al proiectului, cu secțiunea „Rețea de mediere pe piața muncii”;
 • 1 eveniment de diseminare cu ocazia Bursei afacerilor durabile;
 • 2 evenimente de diseminare: „Buletin informativ al proiectului” și “Raport-satisfacție beneficiari”;
 • Conferința de presă finală.

Campanie de informare privind măsurilor de ocupare în muncă

 • 30 participanți la conferința lansare proiect;
 • Campanie de informare multi-regională în zone foste industrializate;
 • focus-grup-uri pentru informare directă și conștientizare beneficii;
 • 100 cetățeni informați direct, 100 pliante și 100 materiale informative, 30 afișe;
 • 4 seminarii tematice;
 • 100 participanți informați prin seminarii tematice;
 • 100 invitații de participare la activitățile proiectului oferite potențialilor persoane din grupul țintă;
 • publicitate prin spot-uri radio;
 • 150 potențiali beneficiari, identificați și recrutați ca grup țintă.

Selecția, implicarea și menținerea în proiect a grupului țintă

 • evaluarea si selecția grupului țintă;
 • 150 persoane domiciliate în 2 zone foste industrializate (50% din regiunea Centru + 50% din regiunea Vest) selectate ca grup țintă;
 • baza de date a grupului țintă;
 • informarea corectă și la timp a grupului țintă;
 • implicarea și menținerea în proiect a grupului țintă, prin modalități activ – participative și financiar motivaționale;

Servicii integrate de consiliere psihologică și mediere în muncă

 • 1 furnizor acreditat oferă servicii specializate de consiliere și orientare profesională;
 • 1 punct de informare și documentare pe piața muncii, amenajat și dotat în folosul grupului țintă;
 • 150 persoane (50% sunt femei) beneficiază de servicii integrate de consiliere psihologică pentru ocupare;
 • 150 persoane participă la instruire activă în tehnici de găsire a unui loc de muncă și beneficiază de servicii de mediere și, după caz, de acompaniere pentru ocupare în muncă;
 • 1 rețea activă de mediere: Grup țintă – Agenți economici naționali / regionali – Beneficiar, oferă oportunități de ocupare;

Formare profesională în ocupații adecvate economice locale / regionale

 • Tâmplar universal, 720 ore, Nivel II, nr. participanți: 32
 • Îngrijitor copii și bătrâni la domiciliu, 360 ore, Nivel I, nr. participanți: 32
 • Operator pe calculator electronic și rețele, 360 ore, Nivel I, nr. participanți: 36

Formare profesională pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale

„Ghidul antreprenorului de succes” – 50 bucăți

Formare competențe antreprenoriale prin cursul „Cum să fii antreprenor de succes”,

 • Nr. participanți care obțin ”Certificat de Absolvire”= 50;
 • Nr. participanți sprijiniți în elaborarea propriului plan de afaceri = 50;

Competiția «Bursa afacerilor durabile»

 • Nr. participanți la competiție: 50 persoane;
 • Nr. premianți ai competiției «Bursa afacerilor durabile»: 34 persoane;

Rețea de colaborare între actorii locali/regionali pt. plasare în muncă;

 • 1 Web-site proiect, platforma online și link-uri informare
 • 1 Rețea de colaborare activă între beneficiar – agenți economici – grupul țintă
 • 1 Mentenanța site web „Rețea de mediere pe piața muncii”.

Evaluarea finală a rezultatelor:

 • Raport privind satisfacția grupului țintă;
 • „Buletin informativ al proiectului” – 100 bucăți;
 • Conferința de presă finală.

Manager de proiect
Asistent manager
Responsabil financiar
Expert achizitii
Consilier juridic
Expert informare-publicitate
Responsabil grup țintă
Expert organizare seminarii de informare
Lector seminar de informare
Expert responsabil regiuni
Auditor financiar
Expert contabil
Examinatori comisii examene absolvire
Expert organizare cursuri de formare profesionala
Expert Expert consiliere si asistenta psihologica